Pomoc integracyjna przysługuje cudzoziemcom, którzy w Polsce uzyskali:

– status uchodźcy
– ochronę uzupełniającą

lub

– przybywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

Pomoc ta jest udzielana tylko w ramach programu integracji. Przyznanie pomocy jest poprzedzone wywiadem środowiskowym (w miejscu zamieszkania cudzoziemca), to znaczy po rozpoznaniu przez pracownika socjalnego sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, materialnej, zawodowej, znajomości języka polskiego wnioskodawcy i członków jego rodziny oraz po uzgodnieniu programu integracyjnego.

Pomoc mająca na celu wspieranie procesu integracji przysługuje cudzoziemcowi od miesiąca kalendarzowego, w którym uchodźca wystąpił z wnioskiem o jej udzielenie wraz z kompletem dokumentów. Pomoc dla cudzoziemca przebywającego w ośrodku dla cudzoziemców przysługuje począwszy od miesiąca kalendarzowego, w którym cudzoziemiec opuścił ośrodek.

Pomoc udzielana jest na okres do 12 miesięcy, licząc od miesiąca złożenia wniosku, po uprzednim rozpoznaniu przez pracownika socjalnego sytuacji rodziny (wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania cudzoziemca) i opracowaniu Indywidualnego Programu Integracji.

Pomoc obejmuje:

• świadczenia pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego

Przyznane środki mogą być wydatkowane na bieżące utrzymanie, w tym w szczególności na wyżywienie, ubranie, obuwie, opłaty związanych z utrzymaniem mieszkania, leczenie, zakup środków higieny. Świadczenia te mają także służyć na pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego. Są to opłaty kursów i lekcji języka polskiego, które są organizowane zarówno przez jednostki publiczne, jak i szkoły prywatne.

• opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne

Są one opłacane najczęściej wobec osób, które z racji wieku lub niepełnosprawności, poprzez rejestrację w Urzędzie Pracy, jako osoby bezrobotne nie mogą być objęte ubezpieczeniem zdrowotnym.

• specjalistyczne poradnictwo

Specjalistyczne poradnictwo obejmuje udzielanie rad, wskazówek, informacji wymagających specjalistycznej wiedzy i umiejętności. Na terenie PCPR w Zgierzu w szczególności wyróżnia się poradnictwo prawne, psychologiczne, pedagogiczne. Poradnictwo specjalistyczne jest bezpłatne.
 

Wysokość świadczeń pieniężnych:

1) w okresie pierwszych 6 miesięcy realizacji programu integracyjnego:

a) do 1.376 zł miesięcznie – dla osoby samotnie gospodarującej;
b) do 70% kwoty, o której mowa w lit. a, na osobę – w rodzinie 2-osobowej;
c) do 60% kwoty, o której mowa w lit. a, na osobę – w rodzinie 3-osobowej;
d) do 50% kwoty, o której mowa w lit. a, na osobę – w rodzinie 4-osobowej i większej.

2) w okresie od 7 do 12 miesiąca realizacji programu integracyjnego:

a) do 1.238,40 zł miesięcznie – dla osoby samotnie gospodarującej;
b) do 90% kwoty, o której mowa w pkt. 1 lit. b, na osobę – w rodzinie 2-osobowej;
c) do 90% kwoty, o której mowa w pkt. 1 lit. c, na osobę – w rodzinie 3-osobowej;
d) do 90% kwoty, o której mowa w pkt. 1 lit. d, na osobę – w rodzinie 4-osobowej i większej.

Minimalna kwota świadczenia pieniężnego wynosi 647 zł na osobę/miesięcznie.

Świadczenia pieniężne są przyznawane w drodze decyzji administracyjnej, od której służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu.

Warunkiem przyznania pomocy integracyjnej dla cudzoziemca jest:

• legitymowanie się nadanym w Polsce przez Prezesa Urzędu ds. Cudzoziemców – statusem uchodźcy, ochroną uzupełniającą lub zezwoleniem na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

• złożenie do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania PCPR wniosku  o objęcie pomocą integracyjną wraz z kompletem dokumentów, tj. kopiami: decyzji o nadaniu statusu uchodźcy/ uzyskaniu ochrony uzupełniającej, karty pobytu, Genewskiego dokumentu podróży (w przypadku uchodźców) – w terminie 60 dni od otrzymania statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej nie pozostawanie w związku małżeńskim z obywatelem Polski; Wniosek obejmuje także małoletnie dzieci cudzoziemca oraz jego małżonka, jeżeli uzyskali w Polsce w/w formę ochrony;

• rozpoznanie sytuacji życiowej cudzoziemca poprzez przeprowadzenie w miejscu jego zamieszkania wywiadu środowiskowego przez wskazanego przez Centrum pracownika socjalnego;

• opracowanie, podpisanie oraz realizowanie uzgodnionego wspólnie z pracownikiem socjalnym Indywidualnego Programu Integracji.

 

Osobą do kontaktu jest  pracownik socjalny – Justyna Wroczyńska.