ŚRODOWISKOWE  DOMY  SAMOPOMOCY


Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) jest jednostką organizacyjną resortu pomocy społecznej, działającą na zasadach zadania zleconego samorządom, fundacjom, stowarzyszeniom.
Do zadań ŚDS należy budowanie sieci oparcia społecznego, przygotowanie do życia  w społeczeństwie i funkcjonowania w środowisku osób chorych psychicznie i z niepełnosprawnością  intelektualną.
Wyróżnia się następujące rodzaje środowiskowych domów samopomocy:

 • typ A — dla osób przewlekle psychicznie chorych;
 • typ B — dla osób niepełnosprawnych intelektualnie;
 • typ C — dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.

Dom może obejmować wsparciem więcej niż jedną kategorię osób wymienionych.
Poszczególne środowiskowe domy samopomocy obejmują swoimi działaniami obszar powiatu, gminy lub dzielnicy. Informacje na temat najbliżej położonego środowiskowego domu samopomocy można uzyskać w ośrodku pomocy społecznej, w powiatowym centrum pomocy rodzinie, w poradni zdrowia psychicznego.
Wniosek o skierowanie do domu na pobyt dzienny lub całodobowy składa się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie, dołączając zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych oraz zaświadczenie lekarza rodzinnego  o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie, a także orzeczenie  o niepełnosprawności lub orzeczenie  o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada.
Usługi Środowiskowego Domu Samopomocy  obejmują w szczególności:

 • trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi;
 • trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury;
 • trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych;
 • poradnictwo psychologiczne;
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
 • pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym: uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia;
 • niezbędną opiekę;
 • terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację;
 • całodobowe wyżywienie dla uczestników skierowanych na pobyt całodobowy w formie posiłków lub produktów żywnościowych do przygotowania posiłków przez uczestnika;
 • inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy.
  Działania prowadzone  w  środowiskowym domu samopomocy mają na celu:
 • podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia;
 • rozszerzanie zakresu zaradności i samodzielności życiowej adekwatnie do indywidualnego poziomu funkcjonowania;
 • integrację społeczną poprzez umożliwienie uczestnikom pozostanie w społeczności lokalnej oraz środowisku rodzinnym;
 • aktywizowanie uczestników zajęć, rozwijanie ich zainteresowań, indywidualnych uzdolnień poprzez udział w różnorodnych zajęciach terapeutycznych;
 • doprowadzenie do zwiększenia poczucia własnej wartości oraz pewności siebie w kontaktach z ludźmi;
 • postrzegania tej grupy osób niepełnosprawnych przez społeczeństwo.
  W przypadku osiągnięcia przez uczestnika poziomu samodzielności umożliwiającego uczestnictwo w innych formach wsparcia, zespół wspierająco - aktywizujący wnioskuje do jednostki prowadzącej lub jednostki zlecającej o umożliwienie uczestnikowi korzystania z innych form wsparcia w celu kontynuacji procesu usamodzielnienia, w szczególności poprzez odpowiednie formy rehabilitacji zawodowej lub zatrudnienia.
   

Podmioty prowadzące Środowiskowe Domy Samopomocy

1/  Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło
w Aleksandrowie Łódzkim, ul. 1-go Maja 43/47, 95-070 Aleksandrów Łódzki
Typ Domu: A B
Statutowa liczba miejsc: 30
Kierownik ŚDS: Aneta Kacprzak – Bernacińska
Tel. 42  712 16 17

2/ Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło
w Zgierzu, ul. Chełmska 42/42a, 95 – 100 Zgierz
Typ Domu: B C
Statutowa liczba miejsc: 25
Kierownik ŚDS: Alicja Filipowicz
Tel. 42  710 10 84